top of page

Διάρθρωση Προπτυχιακών Σπουδών

Οργάνωση των σπουδών

Οργάνωση

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής διέπεται από τις διατάξεις του Ν1268/1982 και διαμορφώθηκε σύμφωνα με την Φ.5/89656/Β3/13.8.2007 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 1466).

Το πρόγραμμα κατανέμεται σε 8 εξάμηνα (4 χειμερινά και 4 εαρινά) και περιλαμβάνει 39 υποχρεωτικά και 20 κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα.

Οι συνολικές πιστωτικές μονάδες του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών (Π.Μ. - ECTS ) είναι 240 και έχουν υπολογιστεί βάσει του φόρτου εργασίας των μαθημάτων, δεδομένου ότι μία (1) Πιστωτική Μονάδας αντιστοιχεί σε 25-30 ώρες φόρτου εργασίας. Οι πρακτικές ασκήσεις (εργαστήρια, φροντιστήρια, κλινική άσκηση) αποτελούν περίπου το 50% της διάρκειας του προγράμματος σπουδών και αντιστοιχούν σε 108 ECTS.

Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι 4 έτη. 

Οι σπουδές των φοιτητών συνοδεύονται από το βιβλίο Νοσηλευτικών Δεξιοτήτων, το οποίο περιλαμβάνει μια λίστα νοσηλευτικών δεξιοτήτων που ο φοιτητής οφείλει να εκτελέσει επιτυχώς κατά τη διάρκεια των σπουδών του.

College Lecture

Υποχρεωτικά μαθήματα

 

 Ως υποχρεωτικά χαρακτηρίζονται τα μαθήματα που αντιστοιχούν σε 228 Π.Μ.-ECTS, των οποίων η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση είναι απαραίτητη για το σύνολο των φοιτητών και προαπαιτούμενη για τη λήψη του πτυχίου.

Κάθε υποχρεωτικό μάθημα διδάσκεται για ένα εξάμηνο διάρκειας τουλάχιστον 13 εβδομάδων.

Ο μέγιστος αριθμός υποχρεωτικών μαθημάτων, τα οποία μπορεί να παρακολουθήσει και στα οποία μπορεί να εξεταστεί ένας φοιτητής καθορίζεται ως ν+3, όπου ν ο κατά το πρόγραμμα σπουδών προβλεπόμενος αριθμός των υποχρεωτικών μαθημάτων σε κάθε εξάμηνο.

Στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προσφέρεται αριθμός μαθημάτων, σε διάφορα γνωστικά πεδία, που ορίζονται ως επιλεγόμενα. Από το σύνολο των επιλεγόμενων μαθημάτων ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ελεύθερα αυτά που ανταποκρίνονται στα προσωπικά του ενδιαφέροντα, βοηθώντας τον να εμβαθύνει σε ειδικούς τομείς γνώσεων, σε αριθμό που ορίζεται στο πρόγραμμα σπουδών (κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα).

Για την απόκτηση πτυχίου του Τμήματος Νοσηλευτικής ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει επιτυχώς 6 κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα που αντιστοιχούν σε κόπο δώδεκα (12) Π.Μ.-ECTS.

Στην περίπτωση που ο φοιτητής παρακολουθήσει και ολοκληρώσει επιτυχώς περισσότερα από 6 κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα κατά τη διάρκεια των σπουδών του, δύναται να επιλέξει εκείνα που επιθυμεί για τον υπολογισμό του βαθμού πτυχίου του.

Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα

Μαθησιακή διαδικασία

Το ΠΠΣ του Τμήματος Νοσηλευτικής είναι προσανατολισμένο στη φοιτητοκεντρική μάθηση, διδασκαλία και αξιολόγηση, ενισχύει τα κίνητρα των φοιτητριών/τών, την αυτοαξιολόγηση και την ενεργή συμμετοχή τους στη μαθησιακή διαδικασία με σκοπό:

α) τη διασφάλιση του σεβασμού της διαφορετικότητας των φοιτητριών/τών μεριμνώντας για τις ποικίλες ανάγκες τους και υιοθετώντας ευέλικτες μαθησιακές κατευθύνσεις,

β) τη μελέτη και χρήση διαφορετικών τρόπων παράδοσης,

γ) τη χρήση ποικίλων παιδαγωγικών μεθόδων με ευέλικτο τρόπο,

δ) την τακτική αξιολόγηση των τρόπων παράδοσης και εφαρμογής παιδαγωγικών μεθόδων, επιτρέποντας ρυθμιστικές και βελτιωτικές παρεμβάσεις στη διαμόρφωση και εφαρμογή τους,

ε) την τακτική αξιολόγηση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου, όπως τεκμηριώνεται ιδίως από την αξιολόγησή του από τις/τους φοιτήτριες/ητές,

στ) την ενίσχυση της αίσθησης αυτονομίας της/του φοιτήτριας/ητή, παράλληλα ωστόσο με τη διασφάλιση της επαρκούς καθοδήγησης της/του από τις/τους καθηγήτριες/ητές,

ζ) την προώθηση του αμοιβαίου σεβασμού στη μεταξύ τους σχέση και

η) την εφαρμογή διαδικασιών διαχείρισης των φοιτητικών παραπόνων και αιτημάτων.

Για την εξυπηρέτηση των παραπάνω σκοπών, διασφαλίζεται:

α) η πλήρης ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων μερών σχετικά με τις λεπτομέρειες του υφιστάμενου συστήματος και μεθόδων εξετάσεων,

β) η εκ των προτέρων δημοσίευση των κριτηρίων και μεθόδων αξιολόγησης,

γ) η παροχή πληροφοριών και συμβουλών στις/στους φοιτήτριες/ητές σχετικά με τη μαθησιακή διαδικασία, αναγνωρίζοντας ότι η αξιολόγησή τους αποτυπώνει τον βαθμό επίτευξης των αναμενόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων,

δ) η αντικειμενικότερη δυνατή αξιολόγηση των φοιτητριών/τών κατά τρόπο συνεκτικό, δίκαιο και σύμφωνο με τις ορισθείσες διαδικασἰες και

ε) η δυνατότητα φοιτητικών ενστάσεων σύμφωνα με σχετική επίσημη διαδικασία.

Το Τμήμα έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει τον θεσμό του Συμβούλου Καθηγητή. Ο θεσμός αυτός διευκολύνει τους προπτυχιακούς φοιτητές να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους με τον πιο ορθολογικό και πιο αποδοτικό τρόπο.

0001.jpg
Κανονισμός σπουδών

Οδηγός Σπουδών

οδηγος
ΕΞΏΦΥΛΛΟ 2023-2024_page-0001.jpg
Περιγράμματα

Περιγράμματα Μαθημάτων

ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2023-2024_page-0001.jpg
Ανώτατη διάρκεια

Ανώτατη διάρκεια φοίτησης ΠΠΣ

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 76 και την παρ. 3 του άρθρου 454

του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/Α/21.07.2022), εφαρμόζεται πλέον  ανώτατη

διάρκεια φοίτησης. 

Ανώτατη διάρκεια φοίτησης Προγράμματος Εξομοίωσης

Ανώτατη εξομοίωσης
Κανόνες δήλωσης

Κανόνες δήλωσης μαθημάτων

Σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του Τμήματος Νοσηλευτικής

(άρθρο 3 – παράγραφοι 4 και 5) ισχύουν συγκεκριμένοι κανόνες για τη δήλωση

των μαθημάτων στην ηλεκτρονική Γραμματεία

Αντιστοίχιση

Αντιστοίχιση μαθημάτων ΠΠΣ - πρώην ΤΕΙ 

Για τη λήψη Πτυχίου Νοσηλευτικής από το Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αναγνωρίζονται και λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του βαθμού πτυχίου, μαθήματα από το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής των πρώην  ΤΕΙ


Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2023-2024
 

Ημερολόγιο
Ι. ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Διάρκεια Διδασκαλίας (13 εβδομάδες):
  • Έναρξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου: Δευτέρα 09-10-2023.

  • Λήξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου: Παρασκευή 19-01-2024.

Ορκωμοσίες: Τελευταίο δεκαήμερο του μηνός Νοεμβρίου 2023

Εξεταστική Περίοδος (3 εβδομάδες):

Από Δευτέρα 29-01-2024 έως και Παρασκευή 16-02-2024.

Αργίες:

Σάββατο 28-10-2023 (Εθνική Επέτειος)

Παρασκευή  17-11-2023 (Επέτειος Πολυτεχνείου)

Σάββατο 06-01-2024 (Εορτή των Θεοφανίων)

Τρίτη 30-01-2024 (Εορτή Τριών Ιεραρχών)

Διακοπές Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς:

Από Σάββατο 23-12-2023 έως και Παρασκευή 05-01-2024

ΙΙ. ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Διάρκεια Διδασκαλίας  (13 εβδομάδες):
  • Έναρξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου: Δευτέρα 19-02-2024.

  • Λήξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου: Παρασκευή 31-05-2024.

Ορκωμοσίες: Τελευταίο δεκαήμερο του μηνός Μαρτίου 2024 και δεύτερο δεκαπενθήμερο του μηνός Ιουλίου 2024

Εξεταστική Περίοδος (3 εβδομάδες):

Από Δευτέρα 10-06-2024 έως και Παρασκευή 28-06-2024.

Αργίες:

Δευτέρα 18-03-2024 (Καθαρά Δευτέρα)

Δευτέρα 25-03-2024 (Εθνική Επέτειος)

Τετάρτη 01-05-2024 (Πρωτομαγιά)

Δευτέρα 24-06-2024 (Εορτή Αγίου Πνεύματος)

Διακοπές Πάσχα:

Από Μ. Δευτέρα 29-04-2024 έως και Παρασκευή 10-05-2024

ΙΙΙ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΟ (2) ΕΞΑΜΗΝΑ

Από Δευτέρα 02-09-2024 έως και Παρασκευή 20-09-2024 (Διάρκεια εξετάσεων: 3 εβδομάδες)

Τοπικές εορτές:

Τετάρτη 15-05-2024: Εορτή Αγίου Αχιλλείου, Πολιούχου Λάρισας

Image by Eric Rothermel
bottom of page