top of page
Αξιολόγηση
Περιοδική εσωτερική αξιολόγηση

 

Στο πλαίσιο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το Τμήμα Νοσηλευτικής διαθέτει εσωτερικό σύστημα διασφάλισης ποιότητας, μέσω του οποίου πραγματοποιείται ο έλεγχος και η ετήσια εσωτερική αξιολόγηση του Τμήματος, κατά τρόπο ώστε μέσω της παρακολούθησης και των ενδεχόμενων διορθώσεων να επιτυγχάνονται οι ορισθέντες στόχοι, με τελικό αποτέλεσμα τη συνεχή βελτίωσή του. Στο πλαίσιο των παραπάνω δράσεων ενημερώνονται όλα τα συμμετέχοντα μέρη.

 

Meeting Table

Σύμφωνα με τον χάρτη διαδικασιών για την πολιτική της διασφάλισης της ποιότητας, όπου περιγράφεται η διαδικασία «Σύνταξης, υποβολής και συζήτησης των Ετήσιας Έκθεσης Αξιολόγησης από τα Τμήματα», με το πέρας των μαθημάτων του Ακαδημαϊκού Έτους, η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) μεριμνά ώστε τα μέλη ΔΕΠ και οι υπόλοιποι διδάσκοντες του Τμήματος να συμπληρώσουν το Απογραφικό Δελτίο Μαθήματος και το Απογραφικό Δελτίο Διδάσκοντος. Η Γραμματεία συμπληρώνει τα αντίστοιχα πεδία του Παραρτήματος της Ετήσιας Έκθεσης Αξιολόγησης (ΕΕΑ) στο Πληροφοριακό Σύστημα της ΜΟΔΙΠ, εισαγάγει επιπλέον στοιχεία που αφορούν τη λειτουργία του Τμήματος και παρακολουθεί τη ροή της διαδικασίας.

Όποτε κρίνεται απαραίτητο, η ΟΜΕΑ συνεπικουρείται στο έργο της από τα υπόλοιπα μέλη του διδακτικού προσωπικού και τις/τους διοικητικές/ούς υπαλλήλους του Τμήματος. Σε συνεδρίαση της Συνέλευσης, στις αρχές κάθε ακαδημαϊκού έτους, η/ο Πρόεδρος εισάγει ως θέμα την ενημέρωση για την ΕΕΑ. Κατά τη συζήτηση του θέματος η ΟΜΕΑ παρουσιάζει συνοπτικά το περιεχόμενο της Έκθεσης, προκειμένου να ακολουθήσει συζήτηση των μελών της Συνέλευσης για την πορεία του Τμήματος και την ανάληψη πιθανών δράσεων αναβάθμισης του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου. Οι εγκριθείσες ΕΕΑ αναρτώνται διαδικτυακά.

Αξιολόγηση εκπαιδευτικού προσωπικού από τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές

Η αξιολόγηση του διδακτικού έργου από τις/τους φοιτήτριες/ητές (βλ. Παράρτημα Β16) γίνεται μέσω ειδικού ερωτηματολογίου και του ηλεκτρονικού συστήματος επεξεργασίας του Πανεπιστημίου. Η αξιολόγηση διεξάγεται από την 10η έως την 13η εβδομάδα διδασκαλίας κάθε εξαμήνου. Οι φοιτήτριες/ητές συμπληρώνουν ανώνυμα ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια με ερωτήσεις αξιολόγησης του μαθήματος, της διδακτικής μεθόδου της/του διδάσκουσας/οντα και των εργαλείων που χρησιμοποιούνται. Τα δεδομένα καταχωρούνται στο ηλεκτρονικό σύστημα, ενώ τα αποτελέσματα της αξιολόγησης καθώς και τα στατιστικά στοιχεία ανά απάντηση αποστέλλονται στις/στους διδάσκουσες/οντες μετά την επεξεργασία. Με αυτόν τον τρόπο, τα αποτελέσματα γίνονται γνωστά στις/στους διδάσκουσες/οντες, οι οποίες/οι έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν τις διδακτικές τους πρακτικές, λαμβάνοντας υπόψη τις αξιολογήσεις. Εκτός της/του διδάσκουσας/οντα, η Πρόεδρος του Τμήματος έχει πρόσβαση στα αποτελέσματα της αξιολόγησης και τα αποτελέσματα βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία εξέλιξης των μελών ΔΕΠ και πρόσληψης μελών εκπαιδευτικού προσωπικού.

Φοιτητική Αξιολόγηση

Το ΠΠΣ του Τμήματος Νοσηλευτικής είναι προσανατολισμένο στη φοιτητοκεντρική μάθηση, διδασκαλία και αξιολόγηση, ενισχύει τα κίνητρα των φοιτητριών/τών, την αυτοαξιολόγηση και την ενεργή συμμετοχή τους στη μαθησιακή διαδικασία. Η υλοποίηση του ΠΠΣ του Τμήματος Νοσηλευτικής και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του με έμφαση στην εφαρμογή της φοιτητοκεντρικής μάθησης και διδασκαλίας παρακολουθείται συνεχώς, με σκοπό:

Students Taking Note

α) τη διασφάλιση του σεβασμού της διαφορετικότητας των φοιτητριών/τών μεριμνώντας για τις ποικίλες ανάγκες τους και υιοθετώντας ευέλικτες μαθησιακές κατευθύνσεις,

β) τη μελέτη και χρήση διαφορετικών τρόπων θεωρητικής διδασκαλίας ,

γ) τη χρήση ποικίλων παιδαγωγικών μεθόδων με τη ευέλικτο τρόπο,

δ) την τακτική αξιολόγηση των τρόπων διδασκαλίας και εφαρμογής παιδαγωγικών μεθόδων, επιτρέποντας ρυθμιστικές και βελτιωτικές παρεμβάσεις στη διαμόρφωση και εφαρμογή τους,

ε) την τακτική αξιολόγηση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου, όπως τεκμηριώνεται ιδίως από την αξιολόγησή του από τις/τους φοιτήτριες/ητές,

στ) την ενίσχυση της αίσθησης αυτονομίας της/του φοιτήτριας/ητή, παράλληλα ωστόσο με τη διασφάλιση της επαρκούς καθοδήγησης της/του από τις/τους καθηγήτριες/ητές,

ζ) την προώθηση του αμοιβαίου σεβασμού στη μεταξύ τους σχέση και

η) την εφαρμογή διαδικασιών διαχείρισης των φοιτητικών παραπόνων και αιτημάτων.

 

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, διασφαλίζεται:

α) η πλήρης ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων μερών σχετικά με τις λεπτομέρειες του υφιστάμενου συστήματος και μεθόδων εξετάσεων,

β) η εκ των προτέρων δημοσίευση των κριτηρίων και μεθόδων αξιολόγησης,

γ) η παροχή πληροφοριών και συμβουλών στις/στους φοιτήτριες/ητές σχετικά με τη μαθησιακή διαδικασία, αναγνωρίζοντας ότι η αξιολόγησή τους αποτυπώνει τον βαθμό επίτευξης των αναμενόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων,

δ) η αντικειμενικότερη δυνατή αξιολόγηση των φοιτητριών/τών κατά τρόπο συνεκτικό, δίκαιο και σύμφωνο με τις ορισθείσες διαδικασἰες και

ε) η δυνατότητα φοιτητικών ενστάσεων σύμφωνα με σχετική επίσημη διαδικασία.

bottom of page